บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: Chinese Teacher (คนจีน)
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 25 ปีขึ้นไป
เพศ : 0
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสอนภาษาจีน
ประสบการณ์ : ด้านการสอนภาษาจีน 1-2 ปีขึ้นไป 1.มีทักษะด้านการสอนภาษาจีน 1-2 ปีขึ้นไป 2.การออกเสียงภาษาจีนชัดเจน 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้ม 4.รับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน 5.รักการเรียนรู้ ปรับตัวเก่ง
6.ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม : เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี การสอนภาษาจีนให้กับเด็กและผู้ใหญ่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 2
รายละเอียดงาน : 1. สมัครงานด้วยตัวเองที่ บริษัท นานมี จำกัด 2. สมัครงานผ่าน www.nanmee.com 3. สมัครงานผ่านอีเมล hr@nanmee.com